فروشگاه پرده و انواع پرده های دکوراتیو "پرده" زبرا | پرده پلیسه | پرده ارسی | پرده کرکره | پرده شید فروشگاه پرده های دکوراتیو فروشگاه عتیق افتخار دارد در راستای خدمت به مردم و هموطنان عزیز گالری پرده خود را به شما دوستان و مشتریان عزیز معرفی نماید. تلفن : فروشگاه پرده عتیق : 77833030-021 http://rangincurtain.mihanblog.com 2019-08-17T10:44:01+01:00 text/html 2017-05-26T07:31:14+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده های روز و شب | فروشگاه پرده دکوراتیو http://rangincurtain.mihanblog.com/post/52 <br><div align="center"><p><font size="6">&nbsp;پرده های روز و شب | فروشگاه پرده دکوراتیو</font><br></p></div><br><br><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/1UAgv]<br></div><br><br><br><br><br><br><div align="center">تلفن فروشگاه پرده روز و شب : 77833030-021<br></div> text/html 2017-05-17T13:02:18+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-L http://rangincurtain.mihanblog.com/post/51 <br><br><div align="center"><font size="6">&nbsp;پرده زبرا رنگین | سری DR-L </font><br><br><br></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRL91.jpg" alt="پرده پلیسه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-L 91<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت<br><br>محصول : شرکت پرده رنگین<br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><img src="file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRL92.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRL92.jpg" alt="پرده فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-L 92<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت<br><br>محصول : شرکت پرده رنگین<br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRL93.jpg" alt="پرده سرای رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-L 93<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت<br><br>محصول : شرکت پرده رنگین<br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRL94.jpg" alt="پرده رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-L 94<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت<br><br>محصول : شرکت پرده رنگین<br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center"><font size="5">تلفن فروشگاه پرده زبرا : 77833030-021</font><br></div><br><br> text/html 2017-05-08T06:36:56+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-K http://rangincurtain.mihanblog.com/post/50 <br><br><br><br><br><div align="center"><font size="6">پرده زبرا رنگین | سری DR-K</font><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRK190.jpg" alt="ZEBRA PARDEH" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>کد پرده : DR-K 190<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRK191.jpg" alt="پرده زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>کد پرده : DR-K 191<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRK192.jpg" alt="پرده پلیسه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>کد پرده : DR-K 192<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRK193.jpg" alt="پرده زبرا رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>کد پرده : DR-K 193<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center"><font size="6">تلفن فروشگاه پرده رنگین : 77833030-021</font><br></div><br><br> text/html 2017-05-07T14:00:13+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-CO http://rangincurtain.mihanblog.com/post/49 <br><br><br><br><br><br><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پرده زبرا رنگین | سری DR-CO<br><br></font></div><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO150.jpg" alt="فروشگاه پرده " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO150<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO151.jpg" alt="پرده زبرا اتاق خواب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO151<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO152.jpg" alt="پرده فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO152<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO153.jpg" alt="پرده سرای رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO153<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO154.jpg" alt="پرده پلیسه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO154<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO155.jpg" alt="پرده شید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO155<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO156.jpg" alt="پرده فروشی رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO156<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRCO157.jpg" alt="زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-CO157<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br> text/html 2017-05-07T11:59:33+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-W http://rangincurtain.mihanblog.com/post/48 <div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><br>پرده زبرا رنگین | سری DR-W <br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRW41.jpg" alt=" پرده زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="right"><br>کد پرده : DR-W 41<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br></div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRW42.jpg" alt="پرده فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="right"><br>کد پرده : DR-W 42<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br></div></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRW43.jpg" alt="پرده شرکتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-W 44<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRW44.jpg" alt="پرده اتاق خواب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>کد پرده : DR-W 45<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br> text/html 2017-05-03T12:17:39+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-SD 2 http://rangincurtain.mihanblog.com/post/47 <br><div align="center"><br><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پرده زبرا رنگین | سری DR-SD 2</font><br></div><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRSD21.jpg" alt="پرده زبرا منزل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD 2 21<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRSD22.jpg" alt="پرده زبرا اتاق پذیرایی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD 2 22<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRSD23.jpg" alt="پرده زبرا اتاق نشیمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD 2 23<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRSD24.jpg" alt="پرده زبرا آشپزخانه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD 2 24<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/JHDPE]<br><br><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021</b></font><br><br></div><br> text/html 2017-05-02T11:29:52+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-SD 1 http://rangincurtain.mihanblog.com/post/45 <br><br><br><br><div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کاتالوگ پرده رنگین | سری 1 DR-SD</font><br></div><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD11.jpg" alt="پرده سایه روشن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD1 11<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD12.jpg" alt="پرده اتاق کودک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD1 12<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD13.jpg" alt="پرده اتاق نشیمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD1 13<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD14.jpg" alt="پرده اتاق خواب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-SD1 14<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br> text/html 2017-05-02T11:21:16+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-SD 0 http://rangincurtain.mihanblog.com/post/44 <br><br><div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br>کاتالوگ پرده رنگین | سری DR-SD 0<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD01.jpg" alt="شرکت پرده رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><div align="right"><br>کد پرده : DR-SD0 01<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br></div><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD02.jpg" alt="فروشگاه پرده زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><div align="right"><br>کد پرده : DR-SD0 02<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br></div><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD03.jpg" alt="پرده آشپزخانه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><div align="right"><br>کد پرده : DR-SD0 03<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br></div><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/SRSD04.jpg" alt="پرده زبرا اتاق نشیمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><div align="right"><br>کد پرده : DR-SD0 04<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center"><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021<br><br></b></font></div></div></div> text/html 2017-05-02T11:01:22+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-RI http://rangincurtain.mihanblog.com/post/43 <br><div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br>کاتالوگ پرده رنگین | سری DR-RI</font></div><br><br><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI1110.jpg" alt="پرده های اتاق نشین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-RI 110<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI111.jpg" alt="پرده فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>کد پرده : DR-RI 111<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI112.jpg" alt="پرده سرا در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>کد پرده : DR-RI 112<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI113.jpg" alt="پرده زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>کد پرده : DR-RI 113<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI114.jpg" alt="زبرا پرده" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>کد پرده : DR-RI 114<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRRI115.jpg" alt="پرده شید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>کد پرده : DR-RI 115<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center"><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021</b></font></div><br> text/html 2017-05-02T10:23:00+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-PR http://rangincurtain.mihanblog.com/post/42 <br><div align="center"><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کاتالوگ پرده رنگین | سری DR-PR<br><br><br></font></div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRPR02.jpg" alt="پرده زبرا عتیق" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-PR02<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRPR03.jpg" alt="پرده اتاق نشیمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-PR03<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRPR04.jpg" alt="پرده پلیسه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-PR04<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><br><div align="center"><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021<br><br><br></b></font></div> text/html 2017-05-01T13:35:14+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DR-MA http://rangincurtain.mihanblog.com/post/41 <br><div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کاتالوگ پرده رنگین | سری DR-MA</font><br></div><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRMA53.jpg" alt="پرده زبرا رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-MA53<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRMA54.jpg" alt="فروشگاه پرده رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-MA54<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRMA56.jpg" alt="نمایندگی پرده رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DR-MA56<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br>نوع یراق نصب : دیواری و سقفی<br><br><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فیلم آموزشی نوع کارایی نمونه پرده های زبرا<br><br>[http://www.aparat.com/v/5AiDb]<br><br><br></font></div><br><div align="center"><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021</b></font><br></div> text/html 2017-05-01T13:15:02+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا رنگین | سری DRN http://rangincurtain.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کاتالوگ پرده رنگین | سری DRN</font><br></div><br><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRN21.jpg" alt="پرده زبرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DRN-21<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRN22.jpg" alt="پرده زبرا رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DRN-22<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1190099/zebra/DRN23.jpg" alt="پرده زبرا رنگین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>کد پرده : DRN-23<br><br>نوع پرده : زبرا<br><br>حداکثر سفارش پرده تا عرض : 2.70 سانت <br><br>محصول : شرکت پرده رنگین <br><br>قابلیت نصب در : اتاق خواب ، اتاق نشیمن ، سالن پذیرایی ، مکان های اداری<br><br>قابلیت نصب روی شیشه پنجره ( UPVC) : ندارد<br><br><br><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فیلم آموزشی نوع کارایی نمونه پرده های زبرا</font><br><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/SJgA3]</div><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="4"><b>تلفن فروشگاه و نمایشگاه پرده عتیق : 77833030-021<br></b></font></div><br><br> text/html 2015-04-28T16:30:07+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده های پلیسه | Pleated Blinds http://rangincurtain.mihanblog.com/post/39 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/P8ksp]<br><br><div align="right"><strong>پرده پلیسه </strong><br><br>این پرده روی پنجره(UPVC) ، روی دیوار و روی سقف قابل نصب است .<br><br>این مدل <b>پرده</b> که در تصویر مشاهده می کنید از سمت پائین به بالا باز می شود که این یراق قابل تغییر است.<br><br><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font color="#FF0000"><br><font color="#000000">برای سفارش و بازدید با تلفن : <font color="#FF0000">77833030-021</font> تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس فروشگاه مراجعه نمایید.</font></font></b><br><br><b>نارمک -میدان هلال احمر - انتهای خیابان گلستان - ابتدای گلشن دوست شرقی پلاک 195 الی 199</b><br></div></div></div> text/html 2015-04-27T05:45:11+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani پرده زبرا | Zebra Blind http://rangincurtain.mihanblog.com/post/38 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/5AiDb]<br><br><strong>فروش انواع پرده های زبرا Zebra در رنگ بندی های متنوع</strong><br><br>تلفن گالری : 77833030-021<br> </div> text/html 2015-04-21T11:47:16+01:00 rangincurtain.mihanblog.com mahan irani چاپ رو پرده http://rangincurtain.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><img src="http://atighco.ir/images/Curtain/chapcurtain.jpg" alt="چاپ رو پرده" align="bottom" border="0" height="468" hspace="0" vspace="0" width="607"><br><br><br><strong>چاپ انواع تصاویر شما رو پرده </strong><br></div>